Obavještenja

Liste tema za izradu završnih radova za II (drugi) ciklus studija

Liste tema za izradu završnih radova za II (drugi) ciklus studija

by Ernedin Zajko -
Number of replies: 0
Na osnovu člana 18. Pravila studiranja za II (drugi) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-275/11 od 29.12.2010. godine, prijedloga Vijeća Odsjeka za automatiku i elektroniku broj: 02-5-4821/11 od 19.12.2011. godine, prijedloga Vijeća Odsjeka za elektroenergetiku broj: 02-5-4736/11 od 12.12.2011. godine, prijedloga Vijeća Odsjeka za računarstvo i informatiku broj: 02-5-4866/11 od 20.12.2011. godine i prijedloga Vijeća Odsjeka za telekomunikacije broj: 02-5-4837/11 od 20.12.2011. godine, Nastavnonaučno vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na svojoj 124. redovnoj sjednici održanoj 26.12.2011. godine, dana 26.12.2011. godine donijelo je Odluku o usvajanju Lista tema za izradu završnih radova za II (drugi) ciklus studija na Odsjeku za automatiku i elektroniku, Odsjeku za elektroenergetiku, Odsjeku za računarstvo i informatiku i Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za studijsku 2011/2012. godinu, kao i predloženi mentori i Komisije za ocjenu i odbranu završnih radova.

Liste tema kao Predložene mentore i Komisije za ocjenu i odbranu završnih radova možete preuzeti u prilogu ovog Obavještenja.