Cilj kursa je da studentima ponudi neophodna znanja iz oblasti matematičke logike, teorije skupova i teorije izračunljivosti koji su neophodni za sistematično rješavanje problema informatičkog karaktera.
NPP-2014/2015:ETF/RI/1/Vjerovatnoća i statistika
Ovaj predmet obezbjeđuje pregled fundamentalnih principa operativnih sistema, dopunjen sa diskusijom na konkretnim modernim operativnim sistemima koji će pomoći u razumjevanju implementacije ovih principa na stvarne operativne sisteme. Obuhvaćene teme uključuju pregled komponenti operativnig sistema, međusobno isključivanje i sinhronizaciju, implementaciju procesa, algoritme raspoređivanje, upravljanje memorijom i datotečne sisteme.
Kurs ima za cilj dati bazna znanja koja se odnose na kriterije za projektiranje i energetsko ponašanje jednostavnih električnih krugova s konstantnim koncentriranim parametrima.
Cilj kursa je ilustrirati elektroničke elemente i krugove, kako analogne tako i digitalne i uvesti metodologije relevantne za njihovo projektiranje. Poseban naglasak se stavlja na bazna znanja koja se odnose na elemente i krugove što se koriste za projektiranje elektroničkih sistema i na ilustriranje mogućnosti njihove implementacije putom najmodernijih poluvodičkih tehnologija. Osim toga, kurs ima za cilj dati neke od osnovnih koncepata iz oblasti logičkih mreža koji predstavljaju bazu za razumijevanje funkcioniranja modernih sistema za digitalnu obradu podataka.
Cilj kursa je dati bazna znanja i metodologije iz primijenjene termodinamike, fluidomehanike i termokinetike u svrhu kasnijeg izučavanja mašina i sistema za konverziju energije, transfera i upravljanja energijom; bit će također dani osnovni elementi termokinetike nužni za razumijevanje mehanizma prijenosa topline.
Cilj kursa Inženjerska matematika 2 je da studenti nauče metodološko-operativne aspekte matematičke analize, s posebnom pozornošću na realne funkcije s više realnih promjenjivih i na obične diferencijalne jednadžbe. Ova priprema treba im omogućiti sposobnost opisivanja i modeliranja inženjerskih problema pomoću elemenata matematičke analize.
Cilj kursa je kompletirati kulturu u informatici stečenu u okviru kursa PG 05. U tom smislu studentima se prezentira metodologija oblikovanja programskih rješenja temeljena na objektno orijentiranoj paradigmi. Nakon toga uvode se osnove programskog jezika C++ i studenti osposobljavaju da samostalno koriste ovaj pristup prilikom rješavanja jednostavnih konkretnih problema.