Osnove racunarstva (EE, TK)

Kurs ima za nakanu dati uvod u klasičnu mehaniku, nužan za bazno oblikovanje budućeg inženjera, te biti priprema za kasnije naprednije kurseve, postižući pri tom slijedeće ciljeve:

1. famijalizirati studenta s općim metodološkim aspektima fizike (uloga eksperimenata i njihovo formaliziranje u sheme ili zakone);

2. dati bazne elemente za razumijevanje osnovnih koncepata mehanike, materijalne tačke i sistema tačaka;

3. razviti sposobnost da se ovi koncepti primijene u konkretnim slučajevima.

To praktički znači da student osim ovladavanja teorijskim aspektima klasične mehanike, adekvatno nivou kursa, stječe sposobnost postaviti i riješiti jednostavne probleme klasične mehanike, korektno primjenjujući vektorsku algebru i osnovne koncepte matematičke analize.

a) Alati/Instrumenti: Uvesti osnovne pojmove diferencijalnog računa za realne funkcije jedne realne promjenjive. Ovi alati bit će korišteni prilikom studiranja svih drugih disciplina koje u sebi sadrže fizičko-matematski pristup; osim toga oni predstavljaju pripremu za naredni kurs, Inženjerska matematika 2, koji će u biti kompletirati matematički instrumentarij nužan za studij ovih disciplina.


b) Formiranje: Pokazati tipičnu logičku strukturu matematskog jezika, naviknuti na nužnu strogost pri razmatranju i provjeri hipoteza i na osnovni mentalitet koji se koristi prilikom kritičkog korištenja bilo kakvog modela.


c) Konsolidiranje znanja iz elementarne matematike: Jedan od osnovnih pojmova kursa je funkcija. Prema tome, drugi primarni cilj jeste kreirati svojevrsnu familijarnost s elementarnim funkcijama i njihovim svojstvima.

Cilj kursa je dati osnovna znanja iz linearne algebre i analitičke geometrije. Student treba biti u stanju analizirati rješivost sistema linearnih jednadžbi, koristeći matrice i operacije s matricama kao instrumente za formalizaciju i analizu podataka, te poznavati osnove teorije vektorskih prostora. U oblasti analitičke geometrije, nakon osvrta na dvodimenzionalni prostor, uvodi se analitička geometrija u trodimenzionalnom prostoru.

Kurs ima za cilj studentima prezentirati osnovne koncepte iz elektromagnetizma i njihovo tretiranje pomoću matematičkih termina. Studenti trebaju postići znanja vezana za znanstvenu metodologiju i prirodne zakone na način da se s elektromagnetnim fenomenima i problemima koji su s njima u vezi susretnu kako s kvalitativnog, tako i s kvantitativnog aspekta.

Student koji uspješno završi predmet će imati sljedeće kompetencije:

  • konceptualno razumijevanje strategija za rješavanje problema koristeći algoritamski pristup;
  • razumijevanje osnovne terminologije koja se koristi u programiranju;
  • dizajn jednostavnih programa u programskom jeziku C, što uključuje: naredbe za kontrolu toka programa, nizove, strukture, funkcije, pokazivače i ulazno-izlazne operacije,
  • pisanje, kompajliranje i debagiranje jednostavnih programa u programskom jeziku C.