Distribuirani sistemi

Digitalna obrada signala
Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1
Mikroelektroničke komponente i modeliranje
Nelinearni sistemi automatskog upravljanja
Polja i prostiranje