Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim znanjima iz oblasti estimacije parametara signala u kanalu podvrgnutog složenom uticaju multiplikativnih i aditivnih smetnji s aspekta optimalnog dizajna modela višestrukog pristupa s težištem na CDMA konceptu i s primjenom u mobilnim mrežama, kao i smanjenja uticaja smetnji upravljanim antenskim sistemima.

Softverski dizajn protokola

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about