Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim znanjima iz oblasti estimacije parametara signala u kanalu podvrgnutog složenom uticaju multiplikativnih i aditivnih smetnji s aspekta optimalnog dizajna modela višestrukog pristupa s težištem na CDMA konceptu i s primjenom u mobilnim mrežama, kao i smanjenja uticaja smetnji upravljanim antenskim sistemima.

U ovom kursu istražuju se principi dizajna protokola, njihovo "za" i "protiv", kao i područja primjene. Također se razmatraju razne tehnike koje se koriste u današnjim komunikacijskim pro­tokolima za postizanje određenih mogućnosti (npr. skalabilnost, pouzdanost, robusnost). Konačno, razmatraju se dizajnerske me­tode i alati. Fokus će biti na današnjim internet protokolima, ali se mogu obraditi i druga područja ako se za to ukaže potreba.

Cilj kursa je da omogući studentima da steknu osnovna zna­nja iz planiranja, upravljanja i optimiranja radiomreža i sistema za operativnu i poslovnu podršku - nužna za brzo i efektno uklju­čivanje u radnotehnološke procese subjekata u sektoru mobilnih (tele)komunikacija.