Studenti proučavaju parametre slike i videa relevantne za prijenos istih putem komunikacionih mreža. Kroz prezentaciju percipiranja vidnog sistema čovjeka (HVS) dobiva se uvid u mogućnosti postizanja određenih efekata putem definiranja redundancije u slici i videu. Prezentacija osnovnih matematskih postupaka kodiranja definira platformu za procesiranje slike i videa. U osnovnoj jezgri kursa prezentiraju se tehnike kompresije mirne slike. Posebno kompleksna problematika kodiranja videa tretirana je po segmentima procesiranja. Pažnja je posvećena i komparaciji efikasnosti različitih metoda. Sugerirani primjeri tehnike kompresije i kodiranja upućuje studente prema postojećim, ali i novim namjenama sistema, kao i izboru adekvatne metode kodiranja u praktičnoj implementaciji mreža koje obavljaju transport i isporuku slika i videa. Pi tome se ukazuje dužna pažnja ispitivanju kvaliteta kodirane slike i videa.

Cilj kursa je sticanje osnovnih znanja kvaliteta usluga i aspekte upravljanja modernim mrežnim infrastrukturama. Na osnovu najbolje prakse u industriji, istraživanja i standardizacije, ovaj kurs obuhvata teme relevantne za kategorizaciju prioretizaciju saobraćaja, mrežnih arhitektura, rutirajućih i signalizacijskih protokola, izbjegavanje zagušenja, pravednosti djeljenja i alokacije mrežnih resursa, kontrole tokova, skalabilnosti, robusnosti i drugih ciljeva koji su relevantni u mrežama velikih razmjera. Studenti će steći praktične veštine potrebne za planiranje, instaliranje, konfigurisanje i primjenu kvaliteta usluge kroz laboratorijske aktivnosti i projektne zadatke. Nakon uspješno odslušanog kursa, student će biti u mogućnosti:
  • Klasificirati telekomunikacijske usluge
  • Identificirati osnovne parametre kvaliteta usluge
  • Suprotstaviti mrežne arhitekture kvaliteta uslugama
  • Analizirati mehanizme pravičnosti posluživanja te tehnike posluživanja saobrajaća razmatrajući redove čekanja
  • Evaluirati tehnike odbacivanja saobraćaja te upravljanja redovima čekanja
  • Kritizirati tehnike implicitne i eksplicitne detekcije zagušenja kao i upravljanja kvalitetom usluga na transportnom mrežnom sloju
  • Anticipirati signalizacijske i rutirajuće protokole sa osvrtom na pružanje kvaliteta usluga
  • Interpretirati osnovne koncepte teorije grafova te debatirati uticaj mrežne organizacije i povezivosti na kvalitet usluga
  • Evaluirati tehnike i alate pružanja kvaliteta usluge na osnovu znanja stečenih tokom rada na praktičnim projektnim zadacima i laboratorijskim vježbama

Digitalna obrada signala u telekomunikacijama 1

Cilj kursa je da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim i praktičnim (laboratorijskim) znanjima u primjeni simulacija u procesima dizajniranja telekomunikacijskih sistema. Za osnovu je uzeta Monte Karlo metoda simulacije. Tretirani su aspekti modeliranja telekomunikacijskih sistema, predajni i prijemni trakt, te telekomunikacijskih kanala. Kao poseban doprinos simulacija u predviđanjima sistemskih performansi telekomunikacijskih sistema obrađeni su i modeli izdvajanje performansi tokom simulacije.