Studenti proučavaju parametre slike i videa relevantne za prijenos istih putem komunikacionih mreža. Kroz prezentaciju percipiranja vidnog sistema čovjeka (HVS) dobiva se uvid u mogućnosti postizanja određenih efekata putem definiranja redundancije u slici i videu. Prezentacija osnovnih matematskih postupaka kodiranja definira platformu za procesiranje slike i videa. U osnovnoj jezgri kursa prezentiraju se tehnike kompresije mirne slike. Posebno kompleksna problematika kodiranja videa tretirana je po segmentima procesiranja. Pažnja je posvećena i komparaciji efikasnosti različitih metoda. Sugerirani primjeri tehnike kompresije i kodiranja upućuje studente prema postojećim, ali i novim namjenama sistema, kao i izboru adekvatne metode kodiranja u praktičnoj implementaciji mreža koje obavljaju transport i isporuku slika i videa. Pi tome se ukazuje dužna pažnja ispitivanju kvaliteta kodirane slike i videa.

Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama

Napredna poglavlja iz procesiranja signala

Cilj kursa je da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim i praktičnim (laboratorijskim) znanjima u primjeni simulacija u procesima dizajniranja telekomunikacijskih sistema. Za osnovu je uzeta Monte Karlo metoda simulacije. Tretirani su aspekti modeliranja telekomunikacijskih sistema, predajni i prijemni trakt, te telekomunikacijskih kanala. Kao poseban doprinos simulacija u predviđanjima sistemskih performansi telekomunikacijskih sistema obrađeni su i modeli izdvajanje performansi tokom simulacije.