Studenti proučavaju parametre slike i videa relevantne za prijenos istih putem komunikacionih mreža. Kroz prezentaciju percipiranja vidnog sistema čovjeka (HVS) dobiva se uvid u mogućnosti postizanja određenih efekata putem definiranja redundancije u slici i videu. Prezentacija osnovnih matematskih postupaka kodiranja definira platformu za procesiranje slike i videa. U osnovnoj jezgri kursa prezentiraju se tehnike kompresije mirne slike. Posebno kompleksna problematika kodiranja videa tretirana je po segmentima procesiranja. Pažnja je posvećena i komparaciji efikasnosti različitih metoda. Sugerirani primjeri tehnike kompresije i kodiranja upućuje studente prema postojećim, ali i novim namjenama sistema, kao i izboru adekvatne metode kodiranja u praktičnoj implementaciji mreža koje obavljaju transport i isporuku slika i videa. Pi tome se ukazuje dužna pažnja ispitivanju kvaliteta kodirane slike i videa.

Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje osnovnim pojmovima iz područja sigurnosti komunikacija, zatim da se steknu osnovna znanja iz matematičkih područja na kojima se baziraju kriptografski algoritmi, te da se nakon upoznavanja sa strukturom najčešće korištenih kriptografskih algoritama sagleda i njihova implementacija u realnim telekomunikacijskim sistemima.

Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama

Napredna poglavlja iz procesiranja signala

Tehnologija pristupnih bežičnih mreža