Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz Mobilnih komunikacija � tehnolo�ka i radio osnova, sistemi, mre�e i usluge, nu�na za brzo i efektno uključivanje u radno tehnolo�ke procese subjekata u Sektoru (tele)komunikacija.
Teorijska znanja, sa programskom strukturom iskazanom u narednoj cjelini � Program, studenti stiču na predavanjima.
Ptaktična znanja studenti stiču na dva načina: putem posjeta/vje�bi telecom kompaniji i putem Laboratorijskih vje�bi.
Putem vje�bi u telecom kompaniji studenti stiču spoznaje o funkcioniranju sistema i mre�e mobilnih komunikacija � o saobraćaju, pona�anju mre�e, upravljanju istom itd.
Kroz Laboratorijske vje�be, bazirane na kori�tenju MATLAB programskih paketa, studenti stiču praktična znanja iz procesa GSM interlivinga, GMSK modulacije i dr.
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

Komutacioni sistemi


Predavanja izvodi nastavnik i praćena su rješavanjem zadataka iz odgovarajuće oblasti (29 sati ukupno), na način koji omogućava studentima da ovladaju znanjima i vještinama koje treba postići u okviru ovoga kursa i tako ratzviju sposobnosti sagledavanja mjesta i uloge mikrovalnih prijenosnih sistema u različitim uvjetima, u zavisnosti od odabrane aplikacije i komunikacijskog okruženja. Dio ove sposobnosti je i odgovarajuće modeliranje inženjerskih problema, te koreliranje performansi modela s praktičnim rezultatima mjerenja, koja se izvode prilikom vježbi u laboratoriji (14 sati), pod vodstvom tutora, a koje imaju za cilj studentima omogućiti da samostalno analiziraju, projektiraju i simuliraju mikrovalne sklopove i sisteme.

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about