Studenti stiču teorijska i praktična znanja o komunikacijskim protokolima i mrežama, kakva su nužna prilikom projektiranja, instalacije i održavanja računalnih mreža. Teorijska znanja o komunikacijskim protokolima nadopunjuju kroz tutorijale i laboratorijske vježbe, koje su tematski i brojem sati sukladne predavanjima. Osnovni cilj je ovladavanje ne samo principima pojedinih protokola i mrežnih tehnologija, nego i sticanje temelja za konstantnu nadgradnju znanja koja je potrebna kako administratorima mreža, tako i naprednijim korisnicima mrežnih usluga, za održavanje koraka s novim tehnologijama, čija je dinamika uvođenja nezabilježena u historiji tehnike.

Kurs ima za cilj studentima prezentirati osnovne pojmove iz kanalnog kodiranja, kao i postupke za njihovo tretiranje pomoću matematičkih formalizama. Studenti trebaju postići znanja vezana za znanstvenu metodologiju uočavanja gresaka u prenosu informacija, kao i otklanjanja tih uočenih gresaka postupkom ranog otklanjanja gresaka, dakle bez ponovnog slanja takvih informacija, kroz prenosni medij.
Kurs ima za cilj studentima prezentirati teorijska i praktična znanja iz područja osnovnih električnih mjerenja i mjerenja u telekomunikacijama
Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti Novih generacija mre�a i usluga - strukture, protokola i dr. potrebnih za projektiranja, instalacije i odr�avanja novih mre�a, uslu�nih platformi i dr .
Teorijska znanja, sa programskom strukturom iskazanom u narednoj cjelini � Program, studenti stiču na predavanjima.
Praktična znanja studenti stiču na dva načina: putem posjeta/vje�bi telecom kompaniji i UISP-u te putem Laboratorijskih vje�bi.
Putem vje�bi u Telecom kompaniji studenti stiču spoznaje o koracima praktične realizacije koncepta Nove generacije mre�a, a kod Udru�enih Internet servis provajdera o zahtjevima usluga na mre�e, saobraćaju, biznis modelima itd.
Kroz Laboratorijske vje�be, bazirane na kori�ćenju MATLAB programskih paketa, studenti stiču praktična znanja iz odvijanja signalizacijskih procesa, interfejsnog povezivanja i dr.
Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz područja radiotehnike, poznavanje funkcionalnih blokova radiopredajnika i radioprijemnika, načina modulacije, VF pojačavača, VF oscilatora i PLL petlji, mješača frekvencije, detektora signala, funkcionalnih sistema radio veza itd.
Radom u laboratoriji studenti potvrđuju rezultate koje dobivaju rješavanjem numeričkih zadataka, potvrđuju teoriju o funkcionalnim blokovima radiopredajnika i radioprijemnika, te se obučavaju za izradu jednostavnijih i upotrebljivih radiopredajnika i radioprijemnika.
Kurs ima za cilj studentima prezentirati osnovne koncepte objektno orijentisanog softvera i softver inzenjeringa.
Studenti stječu teorijska i praktična znanja iz metoda realizacije objektno orjentisanog softvera i upravljanja procesom softver inzenjeringa.
Studenti stječu osnovna teorijska znanja potrebna za razumijevanje savremenih modulacijskih tehnika i modela digitalnih telekomunikacijskih sistema koji u osnovi koriste transponirani opseg učestalosti za prijenos signala u kanalu s Gaussovim šumom. Posebna pažnja posvećena je analizi parametara relevantnih za ocjenu kvaliteta prijenosa signala u kanalu kao i modelu optimalnog prijemnika u transponiranom opsegu učestalosti, koherentni i nekoherentni prijem. Tretirane su i specifičnosti sistema koje koriste tehnike raširenog spektra i tehnike s više nosilaca.
Na vježbama studenti se služe Matlab programskim paketom (Signal Processing Toolbox, Communication Toolbox) za analizu i sintezu konkretnih problema i procesa u okolini koju čine zadati modeli telekomunikacijskih sistema.
Kurs ima za cilj studentima prezentirati osnovne koncepte teorije prometa.
Studenti stječu teorijska i praktična znanja iz teorije prometa i prometnog inženjeringa. Upoznaju se sa matematskim modeliranjem podsistema i mreža, simulacijom i mjerenjem prometa.