Cilj kursa je dati osnovna znanja iz energetske elektronike u kontekstu postojećih novih aplikacija. Fokus se stavlja na projektno orjentiranu analizu pretvarača energetske elektronike, tako da student bude od samog početka spreman uključiti se u industriju. Kurs također daje solidne teorijske podloge kako bi se student pripremio za naprednije kurseve iz ove oblasti. Simulacije bazirane na Pspice koriste se u cilju potpunijeg razumijevanja osnovnih koncepata, ali i kao alat za projektiranje

Cilj ovog kursa je dati osnovna znanja nu�na za projektiranje električnih instalacija (srednjeg i) niskog napona, s posebnim naglaskom na mjere sigurnosti u različitim distributivnim sistemima (uzemljenje neutralne tačke). Kurs se oslanja na domaće i međunarodne norme u sektoru za�tite osoba od opasnosti izazvane električnom strujom i na kriterije provođenja mjera sigurnosti u električnim instalacijama i postrojenjima.

Na taj način studen će biti u stanju obavljati preliminarni dizajn i analizu rada električnih instalacija, od proračuna električnih parametara do konačnog izbora opreme.

Kurs ima za cilj dati osnovu za razumijevanje funkcioniranja glavnih vrsta električnih mašina. Za sve vrste električnih ma�ina bit će razmotreni: način rada, osnovni konstruktivni oblici, karakteristike te mjesta primjene.
Cilj kursa je dati bazna znanja o sistemima za električni pogon sredstava što se koriste u željezničkom i drumskom transportu. Osim razmatranja vezanih za osobenosti različitih sistema električne vuče (s istosmjernim i izmjeničnim kolektorskim motorima, s monofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim sinhronim motorima, s linearnim motorima), prezentirani su i različiti sistemi za napajanje kontaktne mreže, kao i njihove komponente.
Cilj ovog kursa je pridonijeti in�enjerskoj komponenti nastavnog plana, posebno u pogledu in�enjerske znanosti i dizajna. Studentima se daju fundamentalni koncepti elektroenergetike i razvijaju stručne sposobnosti u ovoj oblasti. Studenti će nakon uspje�no savladanih zahtjeva koje im postavlja ovaj kurs biti u stanju i razumjeti različite matrične manipulacije koje se odnose na elektroenergetski sistem (EES), vršiti analize tokova snaga, vr�iti analize kratkih spojeva, koristiti tipične softverske pakete, obavljati preliminarni dizajn i analizu različitih aspekata EES-a.
Kurs ima za cilj produbiti znaja stečena u okviru kursa "Elektrotehnički materijali", stavljajući naglasak na tehnologije koje se danas koriste u proizvodnji osnovnih komponenata elektroenergetskog sistema: izolatori, kabeli, odvodnici prenapona, energetski transformatori, visokonaponski prekidači, itd.
Nakon prezentiranja dizajna komponenata razmatraju se pitanja vezana za korištene materijale, procese proizvodnje i ispitivanje i dijagnostiku.
Tako kompletirana znanja trebaju omogućiti studentu da postane vješt gospodarenju komponentama elektroenergetskog sistema kao i u njihovom projektiranju.

Ovaj kurs ima za cilj studentima predočiti osnovne numeričke alate primjenjene za rješavanje određenih problema u elektroenergetici korištenjem gotovih softverskih paketa, uključujući i osobno pokušavanje studenata u različitim laboratorijskim aktivnostima. Naglasak se stavlja na slijedeća pitanja: projektiranje pomoću računara, primjena numeričkih alata, mjerne tehnike, prikupljanje podataka, simuliranje električnih krugova i elektromagnetskih polja, analiza mjerenja i rezultata, računarska grafika, AD konverzija, itd.

Cilj kursa je uvesti fundamentalne koncepte visokonaponskog inženjerstva; dati osnovna znanja koja se odnose na specifične fizipčke fenomene što se javljaju na visokim naponima, s posebnim naglaskom na njihov inženjerski aspekt. Koordinacija izolacije i različite vrste električkih naprezanja (radni napon, atmosferski i sklopni prenaponi), te ponašanje različitih izolacijskih sistema kod djelovanja tih naprezanja, predstavljaju centralni dio ovog kursa.
Osim toga, u okviru kursa bit će ilustrirani aparati i metodologije ispitivanja što se koriste u laboratoriji za reproduciranje naprezanja koja se javljaju u eksploataciji i visokonaponskih aparata.
Primarni cilj ovog kursa je studentima dati dublje razumijevanje fizičkih fenomena na kojima je utemeljeno in�enjersko znanje potrebno da se postignu praktični rezultati u oblasti visokonaponske izolacije kabela, izolatora, energetskih transformatora, rotacionih strojeva itd.
U tom smislu kurs se bavi fenomenima: vodljivosti, polarizacije, raspodjele električnog polja u dielektricima, te mehanizmima proboja i starenja u izolacijskim materijalima i sistemima. Izvedeni in�enjerski orjentirani zaključci ilustriraju se na konkretnim primjerima iz ove tehnologije. Pored toga, pitanja koja obrađuje ovaj kurs dovode se u vezu s drugim oblastima u kojima se ima aktualan istra�ivački interes: primjena polimera u vanjskoj visokonaponskoj izolaciji, napredne mjerne tehnike i dijagnostika.