Cilj kursa je dati osnovna znanja iz energetske elektronike u kontekstu postojećih novih aplikacija. Fokus se stavlja na projektno orjentiranu analizu pretvarača energetske elektronike, tako da student bude od samog početka spreman uključiti se u industriju. Kurs također daje solidne teorijske podloge kako bi se student pripremio za naprednije kurseve iz ove oblasti. Simulacije bazirane na Pspice koriste se u cilju potpunijeg razumijevanja osnovnih koncepata, ali i kao alat za projektiranje

Cilj ovog kursa je dati osnovna znanja nu�na za projektiranje električnih instalacija (srednjeg i) niskog napona, s posebnim naglaskom na mjere sigurnosti u različitim distributivnim sistemima (uzemljenje neutralne tačke). Kurs se oslanja na domaće i međunarodne norme u sektoru za�tite osoba od opasnosti izazvane električnom strujom i na kriterije provođenja mjera sigurnosti u električnim instalacijama i postrojenjima.

Na taj način studen će biti u stanju obavljati preliminarni dizajn i analizu rada električnih instalacija, od proračuna električnih parametara do konačnog izbora opreme.

Kurs ima za cilj dati osnovu za razumijevanje funkcioniranja glavnih vrsta električnih mašina. Za sve vrste električnih mašina bit će razmotreni: način rada, osnovni konstruktivni oblici, karakteristike te mjesta primjene.
Cilj kursa je dati bazna znanja o sistemima za električni pogon sredstava što se koriste u željezničkom i drumskom transportu. Osim razmatranja vezanih za osobenosti različitih sistema električne vuče (s istosmjernim i izmjeničnim kolektorskim motorima, s monofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim sinhronim motorima, s linearnim motorima), prezentirani su i različiti sistemi za napajanje kontaktne mreže, kao i njihove komponente.
Cilj ovog kursa je pridonijeti in�enjerskoj komponenti nastavnog plana, posebno u pogledu in�enjerske znanosti i dizajna. Studentima se daju fundamentalni koncepti elektroenergetike i razvijaju stručne sposobnosti u ovoj oblasti. Studenti će nakon uspje�no savladanih zahtjeva koje im postavlja ovaj kurs biti u stanju i razumjeti različite matrične manipulacije koje se odnose na elektroenergetski sistem (EES), vršiti analize tokova snaga, vr�iti analize kratkih spojeva, koristiti tipične softverske pakete, obavljati preliminarni dizajn i analizu različitih aspekata EES-a.
Kurs ima za cilj produbiti znaja stečena u okviru kursa "Elektrotehnički materijali", stavljajući naglasak na tehnologije koje se danas koriste u proizvodnji osnovnih komponenata elektroenergetskog sistema: izolatori, kabeli, odvodnici prenapona, energetski transformatori, visokonaponski prekidači, itd.
Nakon prezentiranja dizajna komponenata razmatraju se pitanja vezana za korištene materijale, procese proizvodnje i ispitivanje i dijagnostiku.
Tako kompletirana znanja trebaju omogućiti studentu da postane vješt gospodarenju komponentama elektroenergetskog sistema kao i u njihovom projektiranju.

Ovaj kurs ima za cilj studentima predočiti osnovne numeričke alate primjenjene za rješavanje određenih problema u elektroenergetici korištenjem gotovih softverskih paketa, uključujući i osobno pokušavanje studenata u različitim laboratorijskim aktivnostima. Naglasak se stavlja na slijedeća pitanja: projektiranje pomoću računara, primjena numeričkih alata, mjerne tehnike, prikupljanje podataka, simuliranje električnih krugova i elektromagnetskih polja, analiza mjerenja i rezultata, računarska grafika, AD konverzija, itd.

Cilj kursa je uvesti fundamentalne koncepte visokonaponskog inženjerstva; dati osnovna znanja koja se odnose na specifične fizipčke fenomene što se javljaju na visokim naponima, s posebnim naglaskom na njihov inženjerski aspekt. Koordinacija izolacije i različite vrste električkih naprezanja (radni napon, atmosferski i sklopni prenaponi), te ponašanje različitih izolacijskih sistema kod djelovanja tih naprezanja, predstavljaju centralni dio ovog kursa.
Osim toga, u okviru kursa bit će ilustrirani aparati i metodologije ispitivanja što se koriste u laboratoriji za reproduciranje naprezanja koja se javljaju u eksploataciji i visokonaponskih aparata.
Primarni cilj ovog kursa je studentima dati dublje razumijevanje fizičkih fenomena na kojima je utemeljeno in�enjersko znanje potrebno da se postignu praktični rezultati u oblasti visokonaponske izolacije kabela, izolatora, energetskih transformatora, rotacionih strojeva itd.
U tom smislu kurs se bavi fenomenima: vodljivosti, polarizacije, raspodjele električnog polja u dielektricima, te mehanizmima proboja i starenja u izolacijskim materijalima i sistemima. Izvedeni in�enjerski orjentirani zaključci ilustriraju se na konkretnim primjerima iz ove tehnologije. Pored toga, pitanja koja obrađuje ovaj kurs dovode se u vezu s drugim oblastima u kojima se ima aktualan istra�ivački interes: primjena polimera u vanjskoj visokonaponskoj izolaciji, napredne mjerne tehnike i dijagnostika.