Cilj kursa je dati osnovna znanja vezana za modeliranje i analizu linearnih vremenski neovisnih električnih krugova na prostoperiodični, eksponencijalnoperiodični i složenoperiodični pobudni signal. Razmatraju se oscilatorni električni krugovi i pasivni filtri. Kurs, također, obrađuje podužne i poprečne nesimetrije u trofaznom sistemu tretirane pomoću simetričnih komponenata i analizu električnih krugova s raspodjeljenim parametrima. Koristi se slijedeći matematički aparat: Rješavanje diferencijalnih i algebarskih jednačina, Fourierovi redovi i Laplaceova transformacija.
Cilj kursa je ilustrirati elektroničke krugove kako analogne tako i hibridne krugove za obradu signala i uvesti metodologije relevantne za njihovo projektiranje. Poseban naglasak se stavlja na bazna znanja koja se odnose na linearne i nelinearne analogne elektroničke sklopove i na ilustriranje mogućnosti njihove implementacije putem najmodernijih poluvodičkih tehnologija. Osim toga, kurs ima za cilj dati neke od osnovnih koncepata iz oblasti elektroničke obrade i pretvaranja signala iz jednog u drugi oblik neophodnih za razumijevanje funkcioniranja modernih sistema za obradu podataka.
Cilj kursa je dati široki spektar znanja iz ekonomije potrebnih studentima elektrotehnike, stavljajući poseban naglasak na procjenu i izbor investicija.
Operativni sistemi su osnovni dio svakog računarskog sistema. Iako se ovo područje brzo razvija osnovni koncepti na kojima je sagrađen operativni sistem ostaju jednostavni i jasni. Cilj predmeta je upoznavanje i razumjevanje osnovnih karakteristika i principa operativnih sistema i kako su oni primjenjeni u praksi u stvarnim modernim operativnim sistemima.
Slijedeći cilj predmeta je da pruži široki i jasan pregled oblasti operativnih sistema polazeći od osnovnih koncepta operativnog sistema: procesa, potpunog zastoja, upravljanja memorijom, U/I i datotečnog sistema pa sve do kompleksnih tema kao što prilagođenost multimedijalnim aplikacijama, višeprocesorski i distribuirani sistemi i visok nivo sigurnosti.

  • Cilj kursa je studentima dati bazna znanja o svim aspektima elektroenergetskog sistema i njegovih komponenata: dizajn, eksploatacija i upravljanja. Sistem i njegove komponente opisane su fizikalno uz pomoć njihovih matematičkih modela.
Studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja iz oblasti teorije informacija i izvornog kodiranja u obimu koji je zastupljen na većini svjetskih univerziteta. Prethodno je neophodno da se na početku kursa upoznaju sa relevantnim probabilističkim pojmovima i tehnikama.
Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa MATLAB programskim paketom .
Studenti stiču bazna teorijska znanja o analognim i diskretnim signalima i sistemima u obimu koji je zastupljen na većini svjetskih univerziteta, i uvode se u metodologije relevantne za razumjevanje matematske osnove modernih sistema za digitalnu obradu i prenos signala. Posebna pažnja je posvećena pretvaranju analognih signala u diskretne, kao i rekonstrukciji analognog signala iz odgovarajućeg diskretnog. Da bi se ovo shvatilo potreban je matematički aparat koji pokriva Furijeovu analizu a posebno brzu Furijeovu transformaciju, s obzirom da je to jedna od najvažnijih tehnika u obradi signala.
Na vježbama studenti koriste Matlab programski paket (Signal Processing Toolbox) za sintezu i analizu jednostavnih konkretnih problema.