Cilj ovog kursa je upoznavanje sa problemima vezanim za implementaciju računanja sa realnim brojevima na računaru, te dizajn brzih, tačnih i pouzdanih algoritama za rješavanje tipičnih problema numeričke prirode (računanja sa matricama, rješavanje jednačina i sistema jednačina, interpolacija, aproksimacija, numeričko diferenciranje i integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednačina, brza Fourierova transformacija).
Cilj kursa je sticanja koherentnog znanja o tehnikama za implementiranje algoritama i strukturama podataka. U isto vrijeme kurs pruža studentima mogućnost da unaprijede svoje programersko znanje prilikom razvoja i primjene raznih algoritama u okviru konkretnih programskih rješenja.
Cilj kursa je da obezbijedi studentima solidne teorijske osnove kako bi na sistematičan način mogli rješavati matematske probleme informatičkog karaktera, a koji su vezani za elementarnu teoriju brojeva, kombinatoriku, elementarnu teoriju vjerovatnoće, teoriju informacija, teoriju grafova i teoriju diskretnih sistema.
Svrha ovog predmeta je uvođenje studenta u principe logičkog dizajna i projektovanja osnovnih komponenti digitalnog računara tradicionalnim i savremenim metodama. U hijerarhiji apstrakcija počinje od logičkih kola i završava sa jednostavnim ali funkcionalnim mikroprogramiranim procesorom (centralnom procesnom jedinicom) i njegovim mašinskim jezikom. Studenti treba da razumiju principe na kojima rade jednostavni računarski sistemi, kao i prednosti i nedostatke hardverskog i softverskog rješavanja problema. Preduslovi za razumjevanje gradiva ovog kursa su poznavanje osnova digitalne (prekidačke) elektronike kao i osnova računarstva. Ovaj kurs predstavlja preduslov za razumjevanje računarskih arhitektura.

U okviru kursa obrađuju se osnovni i napredni koncepti objektno orijentisanog programiranja. Obrađuje se i način kreiranje i dizajniranja korisničkog interfejsa, višenitnost, rad sa datotekama, rad sa grafičkim elementima.Sa stečenim znanjem studenti mogu dizajnirati i implementirati složenija programskih rješenja.


Cilj predmeta je da omoguć programeru uvid kako računarska mašina izvršava program, skladišti podatke i komunicira sa okolinom. Programeru se na praktičan načen, preko koncepta virtuelne ili pojednostavljene realne mašine prezentira programiranje na sistemskom nivou; od primitivnih mašinskih instrukcija do kompleksnih. Upoznaje se s odnosom viših programskih jezika i mašinskog jezika. Ovaj predmet je fundament za operativne sisteme, mreže, kompajlere i mnoge druge predmete koji se dotiču pitanja vezanih za sistemski nivo.
Cilj kursa je studente poučiti o procedurama i modernim statističkim pristupima koji se koriste prilikom izučavanja komponenata i složenih sistema. Posebna pozornost posvećena je modernim tehnikama za izučavanje i predviđanja pouzdanosti sistema kao i tehnikama za poboljšanje pouzdanosti. Kurs istodobno daje studentima opća znanja iz vjerovatnosti i statistike budući da je u pitanju osnovni alat za savladavanje ovog kursa.