Cilj kursa je dati teoriijske osnove nužne za upoznavanje s općim problemom mjerenja. Poznavanje osnovnih analognih i posebno digitalnih instrumenata i metoda za električna mjerenja električnih veličina. Upoznavanje s proceduraama za provođenje osnovnih mjerenja za verifikaciju i kolaudaciju električnih mašina i postrojenja. Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i primjene senzora i transduktora u mjerenju električnih i neelektričnih veličina. Upoznavanje sa racunarski orijentiranim mjernim sistemima.
Cilj kursa je dati osnovna znanja vezana za modeliranje i analizu linearnih vremenski neovisnih električnih krugova na prostoperiodični, eksponencijalnoperiodični i složenoperiodični pobudni signal. Razmatraju se oscilatorni električni krugovi i pasivni filtri. Kurs, također, obrađuje podužne i poprečne nesimetrije u trofaznom sistemu tretirane pomoću simetričnih komponenata i analizu električnih krugova s raspodjeljenim parametrima. Koristi se slijedeći matematički aparat: Rješavanje diferencijalnih i algebarskih jednačina, Fourierovi redovi i Laplaceova transformacija.
Koristeći konkretne primjere iz elektroenergetike, prezentirati bazne koncepte niskofrekventne elektromagnetike, dajući studentima istodobno osnovna znanja iz numeričkih tehnika i kompjuterskog softvera koji se koristi za proračun polja. Kurs je fokusiran na razvoj praktičnih vještina u primjeni suvremenih alata i analiziranju rezultata računarskih simulacija. Bazni dio kursa posvećen je rješavanju skupine problema koji se odnose na proračun elektrostatičkih, magnetnih i termičkih polja u različitim aplikacijama iz elektroenergetike, uz pomoć komercijalno dostupnog softvera koji koristi metodu konačnih elemenata.
Cilj kursa je studentima dati bazna znanja o svim aspektima elektroenergetskog sistema i njegovih komponenata: dizajn, eksploatacija i upravljanja. Sistem i njegove komponente opisane su fizikalno uz pomoć njihovih matematičkih modela.
Cilj kursa je studente poučiti o procedurama i modernim statističkim pristupima koji se koriste prilikom izučavanja komponenata i složenih sistema. Posebna pozornost posvećena je modernim tehnikama za izučavanje i predviđanja pouzdanosti sistema kao i tehnikama za poboljšanje pouzdanosti. Kurs istodobno daje studentima opća znanja iz vjerovatnosti i statistike budući da je u pitanju osnovni alat za savladavanje ovog kursa.