Cilj kursa je ilustrirati analogne sklopove i uvesti metodologije relevantne za njihov proračun. Poseban naglasak se stavlja na bazna znanja koja se odnose na pojačavače, negativnu povratnu spregu u pojačavačima i na ilustriranje mogućnosti njihove implementacije putem najmodernijih poluprovodničkih tehnologija. Na kursu se razmatraju i linearni integrirani krugovi, linearni i nelinearni sklopovi napravljeni na njihovoj bazi.

Razumijevanje osnovnih načela kinematike i dinamike mehaničkih sistema. Tokom kursa student treba da se osposobi izvođenju jednačina kretanja složenih dinamičkih sistema, njihovom modeliranju i simuliranju u relevantnom programskom paketu, te analiziranju ponašanja sistema u prisustvu različitih unutarnjih i vanjskih sila.

Dinamika fluida i toplotnih sistema

ETF AEI DF I-2360

4 ECTS

Cilj kursa je da obezbijedi studentima solidne teorijske osnove kako bi na sistematičan način mogli rješavati matematske probleme informatičkog karaktera, a koji su vezani za elementarnu teoriju brojeva, kombinatoriku, elementarnu teoriju vjerovatnoće, teoriju informacija, teoriju grafova i teoriju diskretnih sistema.
Studenti stiču teorijska i praktična znanja iz područja osnovnih mjerenja električnih veličina.

Cilj kursa je dati osnovna znanja vezana za modeliranje i analizu linearnih vremenski neovisnih električnih krugova na prostoperiodični, eksponencijalnoperiodični i složenoperiodični pobudni signal. Razmatraju se oscilatorni električni krugovi i pasivni filtri. Kurs, također, obrađuje podužne i poprečne nesimetrije u trofaznom sistemu tretirane pomoću simetričnih komponenata i analizu električnih krugova s raspodjeljenim parametrima. Koristi se slijedeći matematički aparat: Rješavanje diferencijalnih i algebarskih jednačina, Fourierovi redovi i Laplaceova transformacija.

Student će ovladati tehnikama računanja s diferencijalnim i integralnim transformacijama nužnim u rješavanju problema iz automatike. Stiče se sposobnost modeliranja i teoretskih i računarskih rješavanja navedenih problema.

Programiranje za inženjere

ETF AEI PI I-2360

5 ECTS

Cilj ovog kursa je da studentima omogući da se upoznaju sa principima mjerenja neelektričnih veličina, sa metodama mjerenja i sa fizikalnim principima rada senzora i mjernih pretvarača. Kroz ovaj kurs studenti treba da nauče specifične osobine pojedinih pretvarača, njihove relativne prednosti i ograničenja što će im omogućiti da izvrše izbor tipa pretvarača za neke od tipičnih primjena mjernih pretvarača koje se susreću u praksi. Naglasak se kroz ovaj kurs stavlja na mjerenje onih fizikalnih veličina koje su relevantne za upravljanje tehnoloških procesa.