Arhitekture paketskih čvorišta

Optički telekomunikacioni sistemi

Kurs ima za cilj da omogući studentima ovladavanje osnovnim pojmovima iz područja simulacija u telekomunikacijskim mrežama, kao i da steknu osnovna znanja o simulacijskim alatima i načinu njihove primjene za simulaciju telekomunikacijskih mreža. U okviru kursa će se savladati potrebni matematički alat koji je osnova za simulacije - osnove teorije vjerovatnosti i teorije čekanja. Studenti će ovladati vještinama planiranja i konfigurisanja simulacije telekomunikacijskih mreže, te evaluacije performansi mreža na bazi rezultata simulacije. Pored teoretske osnove planiranja simulacije telekomunikacijskih mreža, studenti će biti osposobljeni za primjenu jednog od široko rasprostranjenih simulacijskih alata - mrežnog simulatora Berkley's Network Simulator (NS-2).

Cilj kursa je da omogući studentima ovladavanje potrebnim teorijskim i praktičnim (laboratorijskim) znanjima u primjeni simulacija u procesima dizajniranja telekomunikacijskih sistema. Za osnovu je uzeta Monte Karlo metoda simulacije. Tretirani su aspekti modeliranja telekomunikacijskih sistema, predajni i prijemni trakt, te telekomunikacijskih kanala. Kao poseban doprinos simulacija u predviđanjima sistemskih performansi telekomunikacijskih sistema obrađeni su i modeli izdvajanje performansi tokom simulacije.

Telekomunikacijski softver inženjering