Kurs Praktikum automatike i informatike je osmišljen tako da pokrije
eksperimentalnu realizaciju principa upravljanja koji se izučavaju u okviru teorijskih
kurseva na Odsjeku za automatiku i elektroniku tokom prve i druge godine studija.
U okviru kursa Praktikum automatike i informatike studenti bi trebali da:
• ovladaju vještinama planiranja i provođenja eksperimenta sa metodološkog aspekta,
• steknu praksu i ovladaju korištenjem elektroničkih i električnih mjernih instrumenata,
• konsolidiraju znanja koja stiču na teorijskim kursevima i razviju vještinu primjene teorijskih znanja za rješavanje praktičnih problema,
• eksperimentalno verificiraju principe i zakone koji se izučavaju na teorijskim kursevima,
• ovladaju inžinjerskim vještinama, CAD i simulacionim alatima.