Praktikum elektronike i elektrotehnike je izborni predmet namijenjen studentima odsjeka AiE koji žele proširiti svoja znanja iz osnovnih elektrotehničkih disciplina: mjerenja, elektrotehnika, elektronika. Kurs je praktično orjentiran tako da studenti imaju priliku da samostalno rješavaju složene praktične zadatke koristeći odgovarajuču laboratorijsku infrastrukturu fakulteta i stručnu pomoć nastavnog osoblja. Kurs se sastoji iz tri cjeline:

Kontinualnog testiranja tokom trajanja prvih sedam sedmica kursa. Na ovim testovima studenti samostalno rješavaju postavljene zadatke koristeći znanja sticanja u dosadašnjoj fazi studija. Cilj je da studenti kombiniraju znanja stečena na više predmeta te ista primjenjuju na konkretne probleme. Pri tome se koriste realni parametri komponenti i realni parametri korištene opreme koja se upoznaje na laboratoriji.

Sedam vođenih vježbi tokom kojih studenti rješavaju određene zadatke u laboratoriji. Sve postavljene zadatke studenti rješavaju saostalno sa ciljem da ovladaju potrebnim znanjima i alatima, te da ovladaju korištenjem laboratorijske opreme i metodološkom pristupu laboratorijskom radu.

Izrade projekta. Studenti se dijele u timove (do tri studenta u timu) te realiziraju projekat prema postavljenim zahtjevima. Projekat se realizira u periodu druge polovine semestra i po obimu i složenosti zahtjeva do 100 radnih sati tima. Projekti se definiraju tako da se mogu realizirati sa znanjima stečenim tokom prve dvije godine studija na AiE pri čemu su rješenja nestandardna i unaprijed nepoznata. Na taj način studenti su prinuđeni da ispolje određenu kreativnost, korištenje kataloga i stručne literature. Zahtjevi na postavljene zadatke su takvi da od studenata zahtjevaju realiziranje aplikacija prema industrijskim standardima u mjeri u kojoj je to moguće na fakultetu. Pri izradi postavljenih zadataka studenti frolaze sve faze rada na projektu od idejnog rješenja, preko elektroničke, elektromehaničke, mehaničke izrade uređaja, testiranja uređaja, izrade tehničke dokumentacije. Pri tome studenti se educiraju da samostalno koriste određene tehnike, kao što je PCB dizajn, izrada, montiranje i testiranje elektroničkih sklopova itd.