Cilj kursa je studentima dati bazna znanja koja se odnose na koncepte i metode koje se koriste u analizi i sintezi digitalnih sistema automatskog upravljanja, te razviti sposobnost da se ovi koncepti primijene u konkretnim slučajevima elementarnih blokova i sistema digitalnih sistema automatskog upravljanja s jednim ulazom i jednim izlazom. Naglasak je stavljen na razumijevanje matematskog opisivanja Z transformacijom fizikalnih zakonitosti i dobijanje funkcije diskretnog prenosa, pitanjima stabilnosti, sintezi digitalnih kompenzatora i konvencionalnih digitalnih regulatora, sintezi digitalnih sistema sa vi�e ulaza i izlaza.