Frontend web tehnologije

Cilj kursa je ponuditi studentima najosnovnija znanja iz nekih matematičkih disciplina koje imaju primjene u računarstvu, kao što su matematička logika, teorija skupova, elementarna teorija brojeva, kombinatorika s osnovama teorije vjerovatnoće, teorija grafova, te teorija automata i formalnih jezika.

Na predavanjima se obrađuju temeljni koncepti iz računarstva i informatike. Lica se upoznaju sa različitim komponentama računara, različitim sistemima i njihovim međusobnim povezivanjem, kao i strategijama rješavanja problema. Pored prikaza temeljnih pojmova iz računarstva, predavanja uključuju veliki broj primjera savremenimh komponenti koji ilustriraju uvedene koncepte. Laboratorijske vježbe i domaće zadaće uključuju dodatne primjere i probleme koji su blisko povezani sa predavanjima, te na taj način doprinose razvoju kompetencija lica da razumije osnovne probleme savremenih računarskih sistema.


Lice koje uspješno završi predmet će imati sljedeće kompetencije:
* konceptualno razumijevanje strategija za rješavanje problema koristeći algoritamski pristup;
* razumijevanje osnovne terminologije koja se koristi u programiranju;
* dizajnirati jednostavne programe u programskom jeziku C, što uključuje: naredbe za kontrolu toka programa, nizove, strukture, funkcije, pokazivače i ulazno-izlazne operacije.
* pisati, kompajlirati i debagirati jednostavne programe u programskom jeziku C.