Napredne optimizacione tehnike u elektroenergetskom sistemu

Odabrana poglavlja iz elektromagnetske kompatibilnosti

Modeliranje elektroenergetskih sistema