Hardver/Softver Ko-dizajn


Kurs treba pružiti znanja neophodna za shvatanje ekonomskih i organizacijskih varijabli koje utiču na upravljanje procesima tehničkog razvoja u industriji i uslugama, sa naročitim osvrtom na polje ICT. Nakon predstavljanja osnovnih elemenata ekonomske analize inovacija i uslova nadmetanja-ekonomskog i institucionalnog, koji utiču na razvojni kapacitet preduzeća, kurs razmatra organizacijske aspekte i upravljanje procesom razvoja, obraćajući pažnju naročito na stratešku analizu izbora tehnologije u preduzeću, na organizaciju oblasti istraživanja i razvoja i na njihovu integraciju sa drugim funkcijama u kompaniji, na tehničku operativu i podršku aktivnostima razvoja. Kurs se bavi pored toga organizacijskim aspektima i tehničkom operativom karakterističnom za upravljanje projektima, naročito u vezi projekata razvoja, u okviru kojih se razvijaju novi proizvodi i organizacijske promjene.

Kurs obuhvata tematske jedinice iz oblasti mašinskog učenja kao što su definicije, terminologija, modeli, arhiterkture, dimenzionalnost, mehanizmi učenja i primjena neuronskih mreža: linearne Widrow-Hoff statičke i adaptivne mreže, nelinearne backpropagation mreže, rekurentne Elmanove i Hopfildove mreže, radial basis mreže, asocijativne kompetitivne i samoorganizirajuće mape, LVQ mreže, prediktivne NAR i NARX mreže i deep learning mreže. Fokus primjene ovih mreža je u mapiranju ulazno-izlaznih podataka, aproksimaciji funkcija, klasifikaciji podataka, predikciji događaja, prepoznavanju oblika i računarskoj viziji. Praktični dio kursa pokriva laboratorijske vježbe i samostalna istraživanja gdje se dizajniraju, GA-optimiziraju i implementiraju interaktivni interfejsi-GUI za neuronske mreže u oblasti ekspertnih sistema, biomedicinskih sistema za podršku odlučivanju i industrijskih kontrolera.

Kurs obrađuje teme softver inžinjeringa kao što su: software reuse, component-based software engineering, distributed software engineering, service-oriented architecture, embedded software, ...

Upoznavanje sa principima, metodologijama i tehnikama dizajna softvera, operativnog sistema realnog vremena, intefejsa čovjek-mašina, evaluaciji i testiranju softvera i hardvera, i osnovnim alatima za dizajniranje softvera koji zadovoljava dinamičko okruženje, odnosno sisteme u realnom vremenu.
Cilj kursa je prezentacija teorije, mehanizama, tehnika i alata koji se mogu koristiti za poboljšanje sigurnosti informacionih sistema. Studenti će steći znanje koje će im omogučiti razumijevanje i implementaciju servisa za zaštitu od napada na povjerljivost, integritet i dostupnost podataka i informacija.