U okviru kursa obrađuju se teme vezane za virtualizaciju računarskih sistema i aplikacionih okruženja, principe emulacije i binarne translacije, mrežne i višeprocesorske operativne sisteme, te probleme distribuiranih sistema.

Ishodi kursa

  •  
  • znanje i razumijevanje savremenih tema u oblasti računarskih nauka, koji omogućavaju   usporedbu različitih pristupa, odabir rješenja i odlučivanje o dizajnu i načinu realizacije složenih sistema
  • sposobnost analize, identifikacije i definiranja zahtjeva odgovarajućih problemima iz oblasti računarskih nauka i softverskog inžinjeringa
  • sposobnost povezivanja postavljenog problema sa sličnim već riješenim problemima
  •  razumijevanje osnovnih konceptualnih ideja, snage i ograničenja različitih algoritama mašinskog učenja
  • razlikovanje supervizorskog i nesupervizorskog učenja
  • analiziranje i upravljanje sa realnim skupovima podataka

Baze podataka
Optimizacija resursa
Paralelni računarski sistemi
Prepoznavanje oblika i obrada slike