• Studenti stiču bazna teorijska znanja o analognim i diskretnim signalima i sistemima, kao i o odzivu linearnih i stacionarnih sistema u obimu koji je zastupljen na većini svjetskih univerziteta. Studenti se uvode u metodologije relevantne za razumjevanje matematske osnove modernih sistema za obradu (analognu i digitalnu) i prenos signala. Obrađuje se amplitudna modulacija i SSB modulacija. Da bi se ovo shvatilo potreban je dodatni matematički aparat koji se odnosi na Hilbertovu transformaciju. Posebna paznja je posvećena pretvaranju analognih signala u diskretne, kao i rekonstrukciji analognog signala iz odgovarajućeg diskretnog. Brza Fourier-ova transformacija je posebno obrađena, s obzirom da je to jedna od najvaznijih tehnika u obradi signala. z-transformacija se koristi za nalaženje impulsnog odziva i prenosne funkcije sistema.

  Na vježbama studenti koriste Matlab programski paket (Signal Processing Toolbox) za sintezu i analizu jednostavnih konkretnih problem.

  Guest access
 • Upoznavanje studenata sa fizikalnim principima rada i formiranja karakterističnih digitalnih integriranih krugova i struktura, njihovim tehničkim karakteristikama, kao i tehnologijama korištenim za proizvodnju monolitnih i hibridnih integriranih krugova. Studenti stiču teoretska i praktična znanja u korištenju, projektovanju, sintezi i proračunu u inžinjerskoj praksi najčešće susretanih digitalnih integriranih krugova.

  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj kursa je studentima dati bazna znanja koja se odnose na koncepte i metode koje se koriste u analizi i sintezi digitalnih sistema automatskog upravljanja, te razviti sposobnost da se ovi koncepti primijene u konkretnim slučajevima elementarnih blokova i sistema digitalnih sistema automatskog upravljanja s jednim ulazom i jednim izlazom. Naglasak je stavljen na razumijevanje matematskog opisivanja Z transformacijom fizikalnih zakonitosti i dobijanje funkcije diskretnog prenosa, pitanjima stabilnosti, sintezi digitalnih kompenzatora i konvencionalnih digitalnih regulatora, sintezi digitalnih sistema sa više ulaza i izlaza.
  Guest accessSelf enrolment
 • Ovaj predmet obezbjeđuje pregled fundamentalnih principa operativnih sistema, dopunjen sa diskusijom na konkretnim modernim operativnim sistemima koji će pomoći u razumjevanju implementacije ovih principa na stvarne operativne sisteme. Obuhvaćene teme uključuju pregled komponenti operativnig sistema, međusobno isključivanje i sinhronizaciju, implementaciju procesa, algoritme raspoređivanje, upravljanje memorijom i datotečne sisteme.

  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj praktikuma automatike je produbljivanje znanja iz oblasti upravljanja linearnim, vremenski invarijantnim kontinualnim sistemima, kroz simulaciju i eksperimente sa laboratorijskim modelima. Poseban naglasak je dat na digitalnu realizaciju sistema upravljanja i njihovu realizaciju.

  Guest accessSelf enrolment
 • Cilj kursa je upoznavanje studenta sa osnovnim tehnikama eksperimentiranja u digitalnoj elektronici, te osposobljavanje studenta za samostalan rad sa elektroničkim instrumentarijem, mjernom opremom, za korištenje digitalnim elektroničkim krugovima. Poseban akcent se stavlja na samostalan rad studenta. Studenti se dalje upoznaju sa upotrebom softverskih alata za projektiranje digitalnih struktura i sistema, pisanjem softvera za rad u realnom vremenu, asemblerom, C kompajerom, prevodiocima, razvojnim sistemima, IC, procesorima, mikrokontrolerima, ADC, DAC. Poseban cilj je osposobiti studenta da projektuje i održava mikroračunarske sisteme posebne namjene.

  Guest accessSelf enrolment
 • Studenti stiču znanja o metodama minimizacije logičkih funkcija, bilo analitički ili grafički, i njihovoj realizaciji koristeći funkcionalno potpun skup logičkih elemenata (kola SSI tehnike). Koristeći kola MSI tehnike (multipleksere i demultipleksere) studenti projektuju strukture tipa stabla i kaskadne MUX strukture. Probleme zadate jezikom regularnog teksta rješavaju kombinacionim kolima. U dijelu sekvencijalnih struktura studenti se upoznaju sa načinom predstavljanja automata (Murovih i Milijevih), metodama minimizacije broja unutrašnjih stanja automata i metodama strukturne sinteza konačnih automata koristeći memorijska kola (elementarne automate). Poseban akcenat je na vještini studenta da iz jezika regularnog teksta pređu na grafički ili tabelarni način zadavanja automata i izvrše njegovu sintezu. Na nekoliko primjera je napravljena i analiza rada zadate logičko-sekvencijalne šeme. Na vježbama studenti koriste Electronics Workbench programski paket (The electronics lab in a computer) za sintezu i analizu konkretnih problema.

  Guest access
 • Cilj kursa je sticanja znanja o naprednim konceptima objektno orijentisanog programiranja. Sa ovim znanjem studenti mogu dizajnirati i implementirati složenija programskih rješenja.
  Guest accessSelf enrolment
Skip Navigation

Navigation